Les baixes laborals augmenten un 17% a Tarragona

Durant el 2016, un de cada quatre tarragonins van agafar la baixa laboral com a mínim una vegada. El perfil és un treballador de 30 a 40 anys, amb menys de tres anys d'antiguitat i que agafa una baixa de menys de 15 dies

L'absentisme laboral augmenta a la demarcació per Tarragona en un percentatge superior al de Catalunya o de la resta de l'estat. En concret durant el 2016 es van registrar un 17 per cent més de baixes laborals respecte al 2015, un 2 per cent més que la resta de Catalunya. En total, el 27'2% dels treballadors a la demarcació de Tarragona va agafar com a mínim una vegada la baixa durant el 2016, nou punts més que la resta del país. Aquestes són les principals dades presentades per la mútua Asepeyo en el seu estudi anual al voltant de l'absentisme laboral.

Pel que fa a la durada d'aquestes baixes, el 72 per cent no arriben als quinze dies de durada, precisament el període en que l’empresa assumeix el seu cost, mentre que el 27 restant són assumides per unes mútues que asseguren que el sistema s'està col·lapsant.

Per sectors, en els que més ha augmentat l'absentisme laboral en el darrer any són els serveis auxiliars, el comerç i la indústria. Pel que fa a les principals patologies detectades, destaquen les patologies lumbars i psiquiàtriques, que apleguen un de cada quatre casos